AKTUALNE ZASADY HARCERSKIEJ DZIAŁALNOŚCI - KLIKNIJ TUTAJ

Zwi?zek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii jest organizacj? spo?eczno-wychowawcz? dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych.

Organizacja dla ch?opców sk?ada si? ze zuchów (lat 7-11), harcerzy (lat 11-15), w?drowników (od 15 lat) i grona instruktorów.

Organizacja dla dziewcz?t sk?ada si? ze skrzatów (lat 4-7), zuchów (lat 7-11), harcerek (lat 11-15), w?drowniczek (od 15 lat) i grona instruktorek.

Stanicy harcerskie na wyspach Brytyjskich znajduj? si? w Londynie, w Fenton i w St. Briavels.